Bộ Xây dựng góp ý Điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Núi Sập, tỉnh An Giang đến năm 2030

Sau khi nhận được Tờ trình số 514/TTr-UBND ngày 16/8/2018 của UBND tỉnh An Giang về việc xin ý kiến về đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang đến năm 2030 (kèm theo thuyết minh tổng hợp). Bộ Xây dựng đã có Văn bản gửi UBND tỉnh An Giang.

Quang cảnh thị trấn Núi Sập, tỉnh An Giang. (Nguồn: Internet)

Theo đây, thị trấn Núi Sập được công nhận là thành phố loại IV ở Quyết định số 13/QĐ-BXD ngày 12/01/2016; Đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung được thực hiện theo Quyết định số 521/QĐ-UBND ngày 08/3/2016 của UBND tỉnh An Giang về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch Điều chỉnh Quy hoạch chung thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang đến năm 2030. Do đây, yêu cầu cập nhật một số số liệu tình trạng năm 2017 để chắc chắn phân tách đúng tình trạng phát triển thành phố. Làm rõ các bất cập trong phát triển ở thị trấn Núi Sập GĐ này và xác định các vấn đề căn bản cần giải quyết trong điều chỉnh quy hoạch.

Bổ sung đánh giá xu hướng tăng trưởng dân số của thị trấn Núi Sập qua một số năm; rà soát một số luận cứ làm cơ sở để tiên liệu tổng diện tích dân số, một số chỉ tiêu sử dụng đất, hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật, chắc chắn thích hợp tình trạng và khả năng phát triển của thị trấn Núi Sập, đặc biệt trong GĐ từ nay đến năm 2020.

Thị trấn Núi Sập thuộc tiểu vùng giữa đồng bằng của vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Do đây, yêu cầu tuân thủ một số định hướng phát triển của tiểu vùng về mô hình thành phố, tổ chức không gian thành phố, hạ tầng kỹ thuật và bảo vệ môi trường đã được xác định ở Quyết định số 68/QĐ-TTg ngày 15/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch thi công vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Định hướng phát triển không gian cần xác định rõ chỉ tiêu tỷ lệ dân cư ở từng khu công dụng; tổng diện tích tổng diện tích của một số khu công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ở phía Đông Bắc và Tây Nam, khu trọng điểm hành chính, y tế, gym thể thao, thương mại cấp thành phố, làm cơ sở quản lý và triển khai thực hiện theo quy hoạch được duyệt.

Thị trấn Núi Sập có địa điểm giáp giới kênh Rạch Giá – Long Xuyên là tuyến vận tải thủy nội địa liên tỉnh; Phương án quy hoạch giao thông định hướng nạo vét, khai thông một số tuyến kênh rạch, tạo tuyến các con phố thủy trong thành phố. Do đây, yêu cầu bổ sung rõ một số hướng tuyến và một số công trình đầu mối giao thông các con phố thủy trong nội dung quy hoạch giao thông.

Bổ sung nội dung rà soát việc triển khai thực hiện Quy hoạch chung thị trấn Núi Sập được phê duyệt ở Quyết định số 3439/QĐ-UBND ngày 28/12/2007 của UBND tỉnh An Giang; lồng ghép một số mục tiêu phát triển thành phố tăng trưởng xanh và ứng phó có biến đổi khí hậu theo quy định ở Thông tư số 01/2018/TT-BXD ngày 05/01/2018 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về chỉ tiêu thi công thành phố tăng trưởng xanh.

Rà soát hồ sơ bản vẽ, chắc chắn nội dung biểu hiện, thành phần hồ sơ bản vẽ tuân thủ theo đúng quy định ở Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch thi công vùng, quy hoạch thành phố và quy hoạch thi công khu công dụng đặc biệt.

UBND tỉnh An Giang căn cứ một số ý kiến nêu trên, chỉ đạo đơn vị công dụng đã đi vào hoạt động đồ án. Hồ sơ đồ án sau khi phê duyệt được gửi về Vụ Quy hoạch – Kiến trúc, Bộ Xây dựng để lưu giữ theo quy định.

Canhogemriversidehcm.com – Theo Xây Dựng

Bạn đang xem chuyên mục Blog canhogemriversidehcm.com

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *