Đà Nẵng: Nghiêm cấm thực hiện rao bán nhà ở chưa đủ điều kiện mở bán

Đà Nẵng yêu cầu một vài đơn vị liên quan, chủ đầu tư kinh doanh nhà đất (bất động sản), cá nhân có liên quan triển khai thực hiện một vài biện pháp tăng cường hiệu lực quản lý Nhà nước đối có công tác quản lý, làm việc, sử dụng nhà chung cư theo Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 9/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

Đà Nẵng cưỡng chế thu hồi chi phí bảo trì phần có chung trong trường hợp chủ đầu tư không bàn giao.

Các chủ đầu tư có trách nhiệm tuân thủ nghiêm túc và đã đi vào làm việc một vài thủ tục về phân phối nhà ở hình thành trong tương lai, thủ tục nghiệm thu trước khi bàn giao nhà. Nghiêm cấm thực hiện rao phân phối nhà ở hình thành trong tương lai chưa đủ điều kiện mở phân phối, trái có một vài quy định pháp luật về nhà ở, pháp luật về kinh doanh bất động sản.

Phân định phần có chung, có riêng giữa chủ đầu tư và một vài chủ có nhà chung cư, không để xảy ra tranh chấp, khiếu nại khi đưa chung cư vào sử dụng.

Trường hợp phân phối nhà ở cho tổ chức, cá nhân người nước ngoài, phải chắc chắn một vài thủ tục, giới hạn số lượng nhà ở mà tổ chức, cá nhân người nước ngoài được có theo quy định của pháp luật hiện hành.

UBND một vài quận, huyện nơi có nhà chung cư có trách nhiệm thực hiện tính năng quản lý Nhà nước ở địa phương trong việc bàn giao hồ sơ nhà chung cư của chủ đầu tư cho Ban quản trị; chỉ đạo UBND phường, xã nơi có nhà chung cư trong việc tổ chức Hội nghị nhà chung cư khi chủ đầu tư đã tổ chức Hội nghị nhà chung cư nhưng không đủ số lượng người tham dự hoặc chủ đầu tư không tổ chức Hội nghị nhà chung cư khi đã đủ điều kiện theo Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư quy định ở Thông tư số 02/2016/TT-BXD, Thông tư số 28/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng và một vài quy định pháp luật có liên quan.

Đồng thời, tiếp tục thực hiện công tác phổ biến, tuyên truyền pháp luật về quản lý Nhà nước về nhà chung cư; kiểm tra, đôn đốc một vài chủ đầu tư, đơn vị quản lý làm việc nhà chung cư, một vài chủ có, người sử dụng nhà chung cư tổ chức Hội nghị nhà chung cư để thành lập Ban quản trị theo Quy chế; không ngừng nghỉ theo dõi, kiểm tra, xử lý, giải quyết kịp thời các tồn ở, hạn chế phát sinh trong quản lý, sử dụng nhà chung cư trên địa bàn, phối hợp có Sở Xây dựng giải quyết các trường hợp phức tạp kéo dài; trường hợp vượt thẩm quyền báo cáo UBND đô thị xin ý kiến chỉ đạo giải quyết theo quy định.

Tổ chức kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm theo thẩm quyền hoặc yêu cầu cơ quan có thẩm quyền xử lý một vài hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng nhà chung cư theo quy định của pháp luật.

UBND đô thị giao Sở Xây dựng có trách nhiệm tham mưu UBND đô thị ban hành quyết an cưỡng chế thu hồi chi phí bảo trì phần có chung trong trường hợp chủ đầu tư không bàn giao hoặc bàn giao không đầy đủ, không đúng hạn chi phí bảo trì phần có chung của nhà chung cư theo quy định ở Điều 37 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ.

Tiến hành kiểm tra, xử phạt hành chính theo quy định ở Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong làm việc đầu tư thi công; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm chất liệu thi công, sản xuất, kinh doanh chất liệu thi công; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở.

Canhogemriversidehcm.com – Theo Xây dựng

Bạn đang xem chuyên mục Blog canhogemriversidehcm.com

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *