Đề xuất cho phép lấy ý kiến cư dân chung cư bằng văn bản

Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư về Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư để sửa đổi bổ sung 1 số quy định, trong đây cho phép lấy ý kiến cư dân bằng văn bản.

Dự thảo Quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư có nhiều điểm sửa đổi bổ sung so có quy định hiện hành – Ảnh Lê Quân

Dự thảo Thông tư Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư (dự thảo) đang lấy ý kiến có nhiều điểm bổ sung, thay thế. Trong đây, một số nhà chung cư được ứng dụng quy chế này là chung cư thương mại, chung cư xã hội, chung cư tái an cư, chung cư cũ và chung cư công vụ.

Dự thảo đề xuất hội nghị nhà chung cư lần đầu phải được tổ chức trong 12 tháng kể từ ngày đưa vào sử dụng, có tối thiểu 50% căn hộ cao tầng đã được bàn giao. Điểm này một sốh tân so có quy định hiện hành là phải có trên 75% số căn hộ cao tầng được bàn giao tham dự.

Dự thảo cho phép lấy ý kiến cư dân bằng văn bản nhưng phải có chữ ký của người được lấy ý kiến. Khuyến khích ứng dụng công nghệ tài liệu trong việc lấy ý kiến người không tham dự hội nghị nhà chung cư.

Trong 7 ngày, kể từ ngày tổ chức cuộc họp theo quy định mà không đủ 50% đại diện chủ nhà họp hoặc cho ý kiến bằng văn bản thì chủ đầu tư hoặc đại diện chủ có yêu cầu UBND cấp phường tổ chức hội nghị nhà chung cư.

Dự thảo Quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư quy định, việc công nhận ban quản trị nhà chung cư có thể do cấp phường ra chọn lọc nếu được UBND cấp quận ủy quyền. Đây là điểm mới so có quy định hiện hành là chỉ UBND cấp quận, huyện mới được công nhận ban quản trị nhà chung cư.

Dự thảo cũng quy định thù lao của thành viên ban quản trị nhà chung cư do một số chủ có, người sử dụng nhà chung cư đâyng góp. Cụ thể, “hội nghị nhà chung cư có thể tham khảo mức lương bổng tối thiểu vùng theo quy định của nhà nước để tham khảo, chọn lọc về mức thù lao tương xứng có trách nhiệm, nghĩa vụ của một số thành viên ban quản trị trên cơ sở điều kiện cụ thể của từng tòa nhà, cụm nhà chung cư và từng địa phương, trừ trường hợp thành viên ban quản trị từ chối nhận thù lao”, dự thảo nêu.

Dự thảo quy định tòa nhà 1 khối thì tối thiểu có 3 thành viên ban quản trị, tòa nhà có nhiều khối nhà chung đế thì mỗi khối có tối thiểu 1 thành viên, cụm nhà chung cư thì tối thiểu có 6 thành viên. Ban quản trị gồm 1 trưởng ban, 1 số phó ban và một số thành viên khác do hội nghị nhà chung cư chọn lọc. Theo quy định hiện hành, chỉ có 1 hoặc 2 phó ban.

Dự thảo cũng đưa ra nội dung quy định về “chủ tài khoản tiền gửi chi phí bảo trì của nhà chung cư từ 3 đến 5 thành viên đứng đồng chủ tài khoản trong đây có ít nhất 1 đại diện của chủ có khu căn hộ cao tầng, 1 đại diện chủ có tổng diện tích khác (nếu có), 1 đại diện chủ đầu tư (nếu có) và 1 số thành viên khác do hội nghị nhà chung cư chọn lọc. Kỳ hạn gửi tiền và việc đứng tên đồng chủ tài khoản tiền gửi chi phí bảo trì quy định ở khoản này được quy định trong quy chế thu, chi tài chính của ban quản trị nhà chung cư do hội nghị nhà chung cư thông qua”.

Canhogemriversidehcm.com – Theo Thanh niên

Bạn đang xem chuyên mục Blog canhogemriversidehcm.com

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *