Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất 5 địa phương

Chính phủ vừa ban hành nghị quyết điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) ở 5 địa phương: Quảng Nam, Cà Mau, Bến Tre, Đà Nẵng, Hải Dương.

Chính phủ vừa ban hành nghị quyết điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 ở 5 địa phương, trong đây có Đà Nẵng – Ảnh: HỮU KHÁ

Cụ thể, theo quy hoạch đến năm 2020, tỉnh Quảng Nam có 940.453ha đất nông nghiệp, chiếm 88,93% quy mô đất toàn tỉnh; đất phi nông nghiệp 106.915ha, chiếm 10,11%; đất khu kinh tế 58.100ha; đất thành thị 88.615ha.

Với tỉnh Cà Mau, đến năm 2020 Cà Mau có 458.683ha đất nông nghiệp, chiếm 87,85% quy mô đất toàn tỉnh; đất phi nông nghiệp là 58.853ha, chiếm 11,27%; đất khu kinh tế 10.802ha; đất thành thị 37.715ha.

Đến năm 2020, tỉnh Bến Tre có 175.562ha đất nông nghiệp, chiếm 73,31% quy mô đất toàn tỉnh; đất phi nông nghiệp 63.558ha, chiếm 26,54%; đất thành thị 18.571ha.

Đối có đô thị Đà Nẵng, đến năm 2020 có 67.507ha đất nông nghiệp, chiếm 52,54% tổng quy mô toàn đô thị; đất phi nông nghiệp là 60.420ha, chiếm 47,02%; đất khu công nghệ cao 1.130ha; đất thành thị 25.059ha.

Tại tỉnh Hải Dương, đến năm 2020 có 94.418ha đất nông nghiệp, chiếm 56,6% quy mô đất toàn tỉnh; đất phi nông nghiệp 72.361ha, chiếm 43,38%; đất thành thị 28.438ha.

Chính phủ đề nghị UBND 5 địa phương điều chỉnh hồ sơ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) của địa phương (gồm bản đồ, bảng biểu, số liệu và báo cáo thuyết minh tổng hợp) theo chỉ tiêu một số loại đất đã được Chính phủ phê duyệt;

Tổ chức thực hiện điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020), trong đây rà soát điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch của một số ngành, lĩnh vực có sử dụng đất cho thống nhất có điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối của địa phương.

Việc tổ chức thực hiện điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phải thống nhất, nghiêm ngặt, cung cấp quỹ đất cho mục đích quốc phòng, an ninh, phục vụ lợi ích quốc gia, công cộng, an ninh lương thực và bảo vệ môi trường trên địa bàn địa phương.

Bên cạnh đây, một số địa phương quản lý, sử dụng đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, đồng thời tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất đai, ngăn chặn và xử lý kịp thời một số vi phạm trong thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Canhogemriversidehcm.com – Theo Tuổi trẻ

Bạn đang xem chuyên mục Blog canhogemriversidehcm.com

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *