Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất tỉnh Ninh Thuận

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 113/NQ-CP điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 – 2020) tỉnh Ninh Thuận.

Theo quy hoạch, đến năm 2020 tỉnh Ninh Thuận có 283.740 ha đất nông nghiệp, chiếm 84,53%; đất phi nông nghiệp là 42.925 ha, chiếm 12,79%; đất thành phố 15.009 ha, chiếm 4,47%.

Đối có một số khu tính năng, đến năm 2020, khu sản xuất nông nghiệp có 78.421 ha; khu lâm nghiệp 198.409 ha; khu bảo tồn môi trường xung quanh và phong phú sinh học có 42.327 ha; khu phát triển công nghiệp 3.085 ha; khu thành phố có 6.079 ha; khu thương mại – dịch vụ 1.432 ha; khu dân cư nông thôn có 5.080 ha.

Từ năm 2016-2020, 10.071 ha đất nông nghiệp được chuyển sang phi nông nghiệp; 185 ha chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp; 77 ha đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở.

Chính phủ đề nghị UBND tỉnh Ninh Thuận có trách nhiệm tổ chức thực hiện điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 – 2020), trong đây rà soát điều chỉnh quy hoạch của một số ngành, lĩnh vực, một số địa phương trong tỉnh có sử dụng đất cho thống nhất có điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối của tỉnh; việc tổ chức thực hiện điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phải thống nhất chặt chẽ từ cấp tỉnh đến cấp xã cung cấp đề nghị phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời xác định ranh giới và công khai qui mô đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng cần bảo vệ chặt chẽ; điều tiết phân bổ nguồn lực, trước hết là nguồn ngân sách nhà nước bảo đảm lợi ích giữa một số khu vực có điều kiện phát triển công nghiệp, thành phố, dịch vụ có một số khu vực bảo vệ đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng; có chính sách bán hàng, phương pháp thích hợp để giảm giá thành sản xuất, tăng lương, để người trồng lúa yên tâm sản xuất; tăng đầu tư hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật, chắc chắn tính thống nhất, đồng bộ giữa một số khu vực.

Bên cạnh đây tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật đất đai để người sử dụng đất nắm vững một số quy định của pháp luật, sử dụng đất đúng mục đích, tiết kiệm, có hiệu quả, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

Chính phủ cũng đề nghị UBND tỉnh Ninh Thuận quản lý, sử dụng đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch, nhất là khu vực sẽ chuyển mục đích sử dụng đất để tập trung cho phát triển kinh tế và chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển dịch vụ, thành phố để tăng nguồn thu cho ngân sách; đẩy mạnh việc đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất. Khuyến khích sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả, khắc phục hiện trạng bỏ hoang đất đã giao và cho thuê.

Tổ chức quản lý, giám sát chặt chẽ quỹ đất được quy hoạch phát triển thành phố, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, đất cơ sở sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp nhằm sử dụng tiết kiệm, hiệu quả quỹ đất, khắc phục hiện trạng mất cân đối trong cơ cấu sử dụng đất giữa đất ở có đất thi công cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và một số đề nghị về bảo vệ môi trường.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất đai ngăn chặn và xử lý kịp thời một số vi phạm trong thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; kiên quyết không giải quyết giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối có một số trường hợp không có trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; kiểm tra, xử lý một số trường hợp đã được giao đất, cho thuê đất nhưng không sử dụng, sử dụng sai mục đích theo quy định của pháp luật đất đai.

Canhogemriversidehcm.com – theo CafeF

Bạn đang xem chuyên mục Blog canhogemriversidehcm.com

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *