Dự thảo về tăng cường sắp xếp lại, xử lý nhà đất của các doanh nghiệp

Bộ Tài chính đang dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của một số doanh nghiệp.

Theo Bộ Tài chính, việc quản lý, sử dụng đất đai, cơ sở nhà, đất của một số doanh nghiệp còn thực sự chưa hiệu quả, độc đáo là việc phân phối tài sản trên đất, giao dịch quyền sử dụng đất, góp vốn liên doanh, liên kết, chuyển mục đích sử dụng đất…, cá biệt có các trường hợp sai phạm bị cơ quan tính năng xử lý.

Dự thảo nêu rõ: Để thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công, pháp luật về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản ở doanh nghiệp, Thủ tướng Chính phủ chỉ thị một số Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương, Ủy ban nhân dân một số tỉnh, đô thị trực thuộc Trung ương thực hiện rà soát, sắp xếp lại, xử lý cơ sở nhà, đất của một số doanh nghiệp như sau:

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương và Ủy ban nhân dân một số tỉnh, đô thị trực thuộc Trung ương thực hiện sắp xếp lại, xử lý nhà, đất đối có doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa, chắc chắn quản lý đất đai và tài sản trên đất của doanh nghiệp nghiêm ngặt, hiệu quả và đúng quy định của pháp luật.

Cụ thể, doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; doanh nghiệp cổ phần và Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ: Thực hiện sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo đúng quy định ở Nghị định số 167/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công.

Doanh nghiệp cấp 2, cấp 3 và một số cấp còn lại thuộc một số doanh nghiệp nêu trên mà đến ngày 01/01/2018 doanh nghiệp cấp trên trực tiếp nắm giữ trên 50% vốn điều lệ: Giao Bộ, ngành, địa phương chỉ đạo một số doanh nghiệp ứng dụng quy trình quy định ở Nghị định số 167/2017/NĐ-CP để thực hiện việc sắp xếp nhà, đất thuộc phạm vi quản lý.

Đối có một số doanh nghiệp nhà nước đã thực hiện cổ phần hóa, doanh nghiệp thực hiện thoái vốn nhà nước mà đến ngày 01/01/2018 còn vốn nhà nước hoặc vốn của doanh nghiệp cấp trên nêu trên từ 50% vốn điều lệ trở xuống: Các Bộ, ngành, địa phương thực hiện và rà soát lại việc tuân thủ một số quy định pháp luật liên quan và kiến nghị giải pháp quản lý, sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thích hợp.

Đối có một số doanh nghiệp nhà nước đã thực hiện cổ phần hóa, doanh nghiệp thực hiện thoái vốn nhà nước mà đến ngày 01/01/2018 không còn vốn nhà nước hoặc vốn của doanh nghiệp cấp trên nêu trên: UBND tỉnh, đô thị trực thuộc Trung ương có trách nhiệm chỉ đạo một số doanh nghiệp thực hiện kê khai, báo cáo tình hình quản lý, sử dụng một số cơ sở nhà, đất trên địa bàn tỉnh, đô thị; trên cơ sở đây thực hiện rà soát việc tuân thủ một số quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về doanh nghiệp, pháp luật về cổ phần hóa doanh nghiệp, pháp luật về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản ở doanh nghiệp và pháp luật khác có liên quan trong quản lý, sử dụng nhà, đất; trường hợp có dấu hiệu sai phạm phải đề xuất hướng xử lý, báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền tham khảo, giải quyết.

Canhogemriversidehcm.com – Theo Nhịp sống kinh tế

Bạn đang xem chuyên mục Blog canhogemriversidehcm.com

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *