Góp ý Đề án điều chỉnh vị trí quy hoạch Khu công nghiệp Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ

Bộ Xây dựng nhận được Công văn số 7301/BKHĐT-QLKKT ngày 15/10/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư yêu cầu có ý kiến về Đề án điều chỉnh địa điểm quy hoạch Khu công nghiệp Hạ Hòa (KCN), tỉnh Phú Thọ gửi kèm theo Tờ trình số 4336/TTr-UBND ngày 26/9/2018 của UBND tỉnh Phú Thọ. Sau khi tìm hiểu nội dung Tờ trình và nội dung Đề án, Bộ Xây dựng có văn bản gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Bản đồ chuẩn bị KCN Hạ Hòa trước đây.

Theo đây, việc tham khảo, chấp thuận điều chỉnh địa điểm quy hoạch Khu công nghiệp Hạ Hòa từ khu vực 1 số xã Xuân Áng, Lâm Lợi và Quân Khê, huyện Hạ Hòa sang địa điểm khu vực xã Vô Tranh và Xuân Áng, huyện Hạ Hòa cần thực hiện trên tiêu chuẩn quy hoạch KCN địa điểm mới cung cấp tốt hơn về 1 số chỉ tiêu kinh tế – kỹ thuật – môi trường, hiệu quả kinh tế – xã hội và tính khả thi về công tác đền bù giải phóng mặt bằng so có địa điểm quy hoạch KCN địa điểm cũ, chắc chắn sự đồng thuận của cùng đồng dân cư có liên quan.

Trường hợp được cấp có thẩm quyền chấp thuận điều chỉnh quy hoạch, yêu cầu UBND tỉnh Phú Thọ chỉ đạo 1 số cơ quan tính năng thực hiện điều chỉnh 1 số quy hoạch thi công, quy hoạch thành thị trên địa bàn chắc chắn tính đồng bộ và thống nhất về quy hoạch; chỉ đạo việc tổ chức lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch thi công KCN Hạ Hòa tuân thủ 1 số quy định của Luật Xây dựng năm 2014, Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết 1 số nội dung về quy hoạch thi công và Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế.

Canhogemriversidehcm.com – Theo Xây Dựng

Bạn đang xem chuyên mục Blog canhogemriversidehcm.com

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *