Hà Nội cấm giữ lại trụ sở cũ để cho thuê khi chưa được phép

Theo đây, UBND đô thị đề nghị một số đơn vị rà soát tình hình quản lý, sử dụng tất cả tài sản công thuộc phạm vi quản lý gồm đất, nhà, trụ sở làm việc, công trình sự nghiệp, tài sản khác gắn liền có đất, ôtô, tài sản công khác để sử dụng tiết kiệm, hiệu quả, đúng nguyên tắc.

Hà Nội cấm giữ lại trụ sở cũ để cho thuê khi chưa được phép – Ảnh minh hoạ.

Các đơn vị xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền tham khảo, xử lý một số tài sản công không có nhu cầu sử dụng, tài sản không cần dùng, tài sản chờ thanh lý, tài sản dùng không hiệu quả hoặc sử dụng không đúng quy định. Nộp ngay tất cả số tiền thu được từ việc sử dụng tài sản công không đúng quy định vào Ngân sách nhà nước.

Định kỳ trước ngày 30/9 hàng năm, báo cáo UBND đô thị thông qua Sở Tài chính tình hình quản lý, sử dụng tài sản công ở đơn vị, bao gồm kết quả thực hiện phương án sắp xếp lại, xử lý cơ sở nhà, đất đã được phê duyệt; giao Sở Tài chính tổng hợp, báo cáo UBND đô thị.

Các cơ quan, đơn vị được đầu tư thi công trụ sở mới, khi đã đi vào hoạt động việc thi công và chuyển ra trụ sở mới, có trách nhiệm bàn giao tất cả trụ sở làm việc cũ cho Sở Xây dựng để phối hợp Sở Tài chính tổng hợp, báo cáo UBND TP tham khảo, chọn lọc phương án xử lý. Nghiêm cấm một số cơ quan, đơn vị giữ lại trụ sở làm việc cũ để sử dụng, cho thuê, cho vay hoặc bố trí cho đơn vị khác khi chưa có chọn lọc của cấp có thẩm quyền.

Đối có một số cơ sở nhà, đất trên địa bàn đô thị Hà Nội: Thủ trưởng một số cơ quan, tổ chức, đơn vị, công ty có trách nhiệm rà soát để sử dụng nhà, đất đúng nguyên tắc, định mức, chắc chắn tiết kiệm, hiệu quả. Xử lý dứt điểm một số vi phạm, tồn ở phát hiện qua sắp xếp; Rà soát, tổng hợp, báo cáo thực trạng quản lý, sử dụng một số cơ sở nhà, đất đang được giao quản lý, sử dụng và kết quả thực hiện phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất đã được phê duyệt.

Phương án sử dụng đất của một số công ty nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập đang quản lý, sử dụng khi thực hiện cổ phần hóa phải bảo đảm thích hợp có pháp luật về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc có nhà nước; thích hợp có quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch thi công ở địa phương; thích hợp có chiến lược phát triển của công ty và phải được cơ quan có thẩm quyền tham khảo, phê duyệt trước thời điểm chọn lọc cổ phần hóa.

Canhogemriversidehcm.com – Theo VnEconomy

Bạn đang xem chuyên mục Blog canhogemriversidehcm.com

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *