Phòng chống rửa tiền trong bất động sản: Yêu cầu báo cáo các giao dịch… bất thường

Sở Xây dựng TPHCM vừa yêu cầu các công ty lập và gửi báo cáo các chuyển nhượng đáng ngờ, báo cáo các chuyển nhượng tiền mặt có giá trị lớn từ 300 triệu đồng trở lên về Cục Quản lý nhà và phân khúc bất động sản và Cục Phòng chống rửa tiền theo đúng quy định của pháp luật phòng chống rửa tiền.

Sở Xây dựng TPHCM vừa yêu cầu các công ty báo cáo các chuyển nhượng tiền mặt có giá trị lớn từ 300 triệu đồng trở lên về Cục Quản lý nhà & phân khúc bất động sản và Cục Phòng chống rửa tiền

Mới đây, Sở Xây dựng TPHCM đã có văn bản số 10762 gửi các công ty kinh doanh dịch vụ quản lý bất động sản (bất động sản), môi giới bất động sản, các sàn chuyển nhượng bất động sản trên địa bàn Thành phố, yêu cầu mau chóng thực hiện chỉ đạo của Bộ Xây dựng về phòng chống rửa tiền trong lĩnh vực bất động sản.

Theo đây, Sở Xây dựng TPHCM yêu cầu các công ty rà soát, cập nhật quy định nội bộ về phòng chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố nếu đã ban hành hoặc gửi quy định ban hành mới hoặc bản cập nhật về Cục Quản lý nhà và phân khúc bất động sản (Bộ Xây dựng) và Cục Phòng chống rửa tiền (Ngân hàng Nhà nước) trước ngày 15/9/2019 để thống kê, theo dõi, phục vụ công tác thanh tra, giám sát.

Đồng thời, Sở cũng yêu cầu các công ty thực hiện các quy định về nhận biết bạn, cập nhật tài liệu bạn, rà soát các chuyển nhượng, bạn, tiến hành cách thức tăng cường đối có bạn có rủi ro cao, phân công cán bộ thực hiện phòng, chống rửa tiền.

Mặt khác, các công ty cần lập và gửi báo cáo các chuyển nhượng đáng ngờ, báo cáo các chuyển nhượng tiền mặt có giá trị lớn từ 300 triệu đồng trở lên về Cục Quản lý nhà và phân khúc bất động sản và Cục Phòng chống rửa tiền theo đúng quy định của pháp luật phòng chống rửa tiền.

Chưa hết, các công ty còn phải thực hiện phân tách rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố ở chính tổ chức minh về các chuyển nhượng bất động sản. Kết quả phân tách rủi ro của đơn vị gửi về Cục Quản lý nhà và phân khúc bất động sản và Cục Phòng chống rửa tiền trước ngàu 15/9/2019 để thống kê, theo dõi, phục vụ công tác thanh tra, giám sát.

Về vấn đề này, công ty điện thoại có Cục Phòng chống rửa tiền để có tài liệu và giải đáp về các danh sách đen, danh sách cảnh báo, danh sách cá nhân có ảnh hưởng chính trị theo quy định của pháp luật.

Riêng đối có Thanh tra Sở Xây dựng, Sở Xây dựng yêu cầu tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền, trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản đối có các công ty kinh doanh dịch vụ quản lý bất động sản, môi giới, sàn chuyển nhượng trên địa bàn đô thị và có báo cáo tổng hợp gửi về Cục Quản lý nhà và phân khúc bất động sản trước ngày 15/9/2019.

Trước đây, thực hiện nhiệm vụ được giao của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch hành động giải quyết các rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố GĐ 2019-2020, Bộ Xây dựng yêu cầu các Sở Xây dựng triển khai 1 số nội dung như: Có văn bản yêu cầu các công ty kinh doanh dịch vụ quản lý bất động sản, môi giới bất động sản, sàn chuyển nhượng bất động sản (gọi chung là các đơn vị báo cáo) đang làm việc ở địa phương thực hiện công tác phòng chống rửa tiền theo quy định.

Bộ Xây dựng cũng đã yêu cầu báo cáo các chuyển nhượng đáng ngờ, các chuyển nhượng tiền mặt từ 300 triệu đồng trở lên về Cục Quản lý nhà và phân khúc bất động sản (Bộ Xây dựng) và Cục Phòng, chống rửa tiền (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam). Theo đây, các đơn vị báo cáo phải ban hành và thực hiện Quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố theo quy định của pháp luật phòng, chống rửa tiền, phòng, chống tài trợ khủng bố; Rà soát cập nhật Quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố; Gửi Quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố của Quý Đơn vị về Cục Quản lý nhà và phân khúc bất động sản – Bộ Xây dựng và Cục Phòng, chống rửa tiền – Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trước ngày 01/8/2019 để thống kê, theo dõi phục vụ công tác thanh tra, giám sát.

Bên cạnh đây, các đơn vị thực hiện các quy định về nhận biết bạn, cập nhật tài liệu bạn, rà soát các chuyển nhượng, bạn, tiến hành cách thức tăng cường đối có bạn có rủi ro cao, phân công cán bộ thực hiện phòng, chống rửa tiền…

Canhogemriversidehcm.com – Theo Dân trí

Bạn đang xem chuyên mục Blog canhogemriversidehcm.com

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *