Quản lý nhà chung cư sắp có quy định mới: Phường “làm thay” nếu chủ đầu tư chây ì

Điều kiện về số lượng người tham dự cuộc họp hội nghị nhà chung cư lần đầu được quy định ở dự thảo quy chế mới là có tối thiểu 50% đại diện chủ có căn hộ chung cư đã nhận bàn giao tham dự, thay vì 75% như quy chế hiện hành. Hội nghị nhà chung cư bầu BQT sẽ do Phường tổ chức nếu chủ đầu tư chây ì

Điều kiện về số lượng người tham dự cuộc họp hội nghị nhà chung cư lần đầu được quy định ở dự thảo quy chế mới là có tối thiểu 50% đại diện chủ có căn hộ chung cư đã nhận bàn giao tham dự, thay vì 75% như quy chế hiện hành.

Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư về Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư, thay thế quy chế hiện hành, trong đây bổ sung 1 số quy định mới thay thế.

Một trong số đây có thể kể đến là quy định về việc tổ chức hội nghị nhà chung cư để bầu ra Ban quản trị chung cư.

Theo đây, điều kiện về số lượng người tham dự cuộc họp hội nghị nhà chung cư lần đầu được quy định: Đối có hội nghị của tòa nhà chung cư thì phải có tối thiểu 50% đại diện chủ có căn hộ chung cư đã nhận bàn giao tham dự, ít hơn con số 75% của quy chế hiện hành.

Nếu không đủ số người tham dự quy định ở điểm này thì vẫn ứng dụng tổ chức họp hội nghị nhà chung cư và lấy ý kiến của các chủ có không tham dự hội nghị về các nội dung quy định của Luật Nhà ở.

Việc lấy ý kiến phải bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch; trường hợp lấy ý kiến bằng văn bản thì phải có chữ ký của các người được gửi lấy ý kiến. Khuyến khích ứng dụng công nghệ tài liệu trong việc lấy ý kiến. Hội nghị nhà chung cư tổng hợp kết quả ở cuộc họp có việc lấy ý kiến của các người không dự họp và lập thành biên bản có chữ ký của người chủ trì cuộc họp.

Trong thời hạn 7 ngày, kể từ ngày tổ chức cuộc họp theo quy định ở điểm này mà không đủ 50% đại diện chủ có tham dự họp và số người lấy ý kiến thì chủ đầu tư hoặc đại diện chủ có căn hộ chung cư đề nghị UBND cấp phường tổ chức hội nghị nhà chung cư theo quy định ở Quy chế.

UBND cấp phường có trách nhiệm tổ chức hội nghị nhà chung cư lần đầu khi nhà chung cư đã được bàn giao đưa vào sử dụng quá thời hạn 12 tháng và đã có đủ 50% số căn hộ chung cư được bàn giao theo quy định nhưng chủ đầu tư không tổ chức hội nghị nhà chung cư và có đơn của đại diện chủ có căn hộ chung cư đã nhận bàn giao đề nghị UBND cấp phường tổ chức hội nghị.

Kinh phí tổ chức Hội nghị nhà chung cư lần đầu do UBND cấp phường tổ chức được lấy từ chi phí quản lý hoạt động nhà chung cư do các chủ có, người sử dụng nhà chung cư đâyng góp và được đưa vào dự toán năm thứ hai do Hội nghị nhà chung cư chọn lọc.

Quy chế đưa ra trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được đơn của đại diện chủ có căn hộ chung cư hoặc nhận được văn bản đề nghị của chủ đầu tư theo quy định ở Khoản 5 Điều này, UBND cấp phường có trách nhiệm tổ chức hội nghị nhà chung cư lần đầu. Kết quả của hội nghị nhà chung cư lần đầu do UBND cấp phường tổ chức có giá trị ứng dụng đối có các chủ có, người đang sử dụng nhà chung cư như hội nghị nhà chung cư do chủ đầu tư tổ chức.

Cũng ở dự thảo Thông tư, mức thù lao của các thành viên Ban quản trị nhà chung cư do các chủ có, người sử dụng nhà chung cư đâyng góp theo chọn lọc của hội nghị nhà chung cư.

“Hội nghị nhà chung cư có thể tham khảo mức thu nhập tối thiểu vùng theo quy định của nhà nước để tham khảo, chọn lọc về mức thù lao tương xứng có trách nhiệm, nghĩa vụ của các thành viên Ban quản trị trên cơ sở điều kiện cụ thể của từng tòa nhà, cụm nhà chung cư và từng địa phương, trừ trường hợp thành viên Ban quản trị từ chối nhận thù lao”, dự thảo Thông tư nêu.

Chủ đầu tư có trách nhiệm lập và lưu trữ hồ sơ nhà chung cư theo quy định của pháp luật về thi công. Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày Ban quản trị nhà chung cư hoặc người đại diện quản lý có văn bản đề nghị bàn giao hồ sơ thì chủ đầu tư có trách nhiệm bàn giao hai bộ cho Ban quản trị. Bộ hồ sơ này gồm 1 số văn bản như bản vẽ hoàn công; lý lịch thiết bị lắp đặt trong công trình; thông báo chấp thuận kết quả nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình thi công của cơ quan chuyên môn về thi công…

Dự thảo quy chế mới cũng nêu rõ các nhà chung cư thuộc phạm vi ứng dụng của quy chế (Nhà chung cư thương mại; Nhà chung cư xã hội; Nhà chung cư phục vụ tái an cư; Nhà chung cư cũ; Nhà chung cư sử dụng làm nhà ở công vụ) đều phải có bản nội quy quản lý, sử dụng tòa nhà có nội dung theo mẫu của Bộ Xây dựng ban hành.

Canhogemriversidehcm.com – Theo Infonet

Bạn đang xem chuyên mục Blog canhogemriversidehcm.com

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *