Quảng Nam: Rà soát các dự án đầu tư tại Khu đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc

UBND tỉnh Quảng Nam vừa có Công văn 437/TB-UBND thông báo kết luận việc rà soát một số dự án đầu tư ở Khu thành phố mới Điện Nam – Điện Ngọc (thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam).

Đối có 02 dự án đã đã đi vào hoạt động và 07 dự án căn bản đã đi vào hoạt động, UBND tỉnh Quảng Nam giao Sở Tài chính đôn đốc một số chủ đầu tư đã đi vào hoạt động hồ sơ, thủ tục trình Sở Tài chính thẩm tra, UBND tỉnh phê duyệt quyết toán đối có một số dự án theo thẩm quyền.

Được biết, 02 dự án đã đã đi vào hoạt động, có 01 dự án đã bàn giao cho UBND thị xã Điện Bàn (Khu dân cư phố chợ Điện Ngọc); 01 dự án đã nghiệm thu đã đi vào hoạt động một số hạng mục, chưa bàn giao cho UBND thị xã Điện Bàn (Khu nhà ở dành cho người lương thấp – Khu 1).

07 dự án đã xây dựng căn bản đã đi vào hoạt động gồm: Khu thành phố số 1A, Khu thành phố số 1B, Khu dân cư mới Thái Dương 1, Khu thành phố Dat Quang Green City, Khu thành phố An Phú Quý, Khu thành phố Ngân Câu – Ngân Giang, Khu thành phố số 3.

Đối có 13 dự án đã được Thường trực Tỉnh ủy thống nhất chủ trương cho phép thực hiện một số thủ tục thứ hai ở Thông báo số 387-TB/TU ngày 01/10/2018, giao Sở Xây dựng chủ trì phối hợp có UBND thị xã Điện Bàn và một số sở, ngành có liên quan đôn đốc, giải đáp một số chủ đầu tư triển khai thực hiện. Các dự án còn lại, chờ ý kiến kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy để triển khai.

UBND thị xã Điện Bàn khẩn trương tham mưu, đề xuất UBND tỉnh thành lập Tổ công tác để rà soát một số dự án đầu tư ở Khu thành phố mới Điện Nam – Điện Ngọc, tham mưu UBND tỉnh giải quyết một số tồn ở, vướng mắc của từng dự án cụ thể.

Sở Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương giải đáp UBND thị xã Điện Bàn về xử lý tồn ở của một số dự án đầu tư bằng hình thức BT trên địa bàn thị xã. UBND thị xã Điện Bàn có trách nhiệm thương thảo lại một số hợp đồng BT đã ký có một số nhà đầu tư để triển khai thực hiện.

Cục Thuế phối hợp có UBND thị xã Điện Bàn, Sở Xây dựng để đôn đốc một số chủ đầu tư thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính về đất đai ở một số dự án trong trong Khu thành phố mới Điện Nam – Điện Ngọc.

Về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: Giao Sở Xây dựng kiểm tra, giám sát và có văn bản xác nhận đã đi vào hoạt động trọn vẹn dự án theo đúng quy hoạch chi tiết (1/500) được phê duyệt để Sở Tài nguyên và Môi trường làm căn cứ lập thủ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Canhogemriversidehcm.com – Theo Xây dựng

Bạn đang xem chuyên mục Blog canhogemriversidehcm.com

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *