Quảng Ngãi: Giải quyết diện tích đất thừa sau khi thực hiện dự án

UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có Văn bản số 7618/UBND-NNTN liên quan đến việc giải quyết tổng diện tích đất thừa sau khi thực hiện dự án, đất chưa sử dụng nằm xen kẽ trong khu dân cư trên địa bàn TP Quảng Ngãi.

Xét yêu cầu của Sở Tài nguyên và Môi trường ở Công văn số 5784/STNMT-QLĐĐ ngày 03/12/2018 về việc giải quyết tổng diện tích đất thừa sau khi thực hiện dự án, đất chưa sử dụng nằm xen kẽ trong khu dân cư trên địa bàn TP Quảng Ngãi, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo:

Đối có trường hợp tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất, UBND TP Quảng Ngãi đối chiếu có quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được duyệt, trình UBND tỉnh (thông qua Sở Tài nguyên và Môi trường) thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất cho đơn vị trực thuộc có tính năng, để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định.

Đối có trường hợp giao đất có thu tiền sử dụng đất (chỉ giáp giới 01 hộ hoặc thửa đất có hình thể đặc thù), UBND đô thị thi công phương án cụ thể, trong đây: Nêu rõ một vài tiêu chí về tổng diện tích, kích cỡ một vài cạnh của thửa đất, tiêu chí đối có hộ liền kề (cơ sở pháp lý trong việc thi công một vài tiêu chí).

Trên cơ sở đây, đề xuất phương án giải quyết đối có thửa đất chỉ có 01 hộ liền kề và thửa đất có nhiều hộ liền kề, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp, trình UBND tỉnh tham khảo, giải quyết sau khi tham vấn ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh báo cáo xin ý kiến giải đáp của Bộ Tài nguyên và Môi trường cho trường hợp giao đất có thu tiền sử dụng đất đối có tổng diện tích đất thừa sau khi thực hiện dự án, đất chưa sử dụng nằm xen kẽ trong khu dân cư trên địa bàn TP Quảng Ngãi, trình UBND tỉnh trước ngày 30/12/2018.

Canhogemriversidehcm.com – Theo Xây Dựng

Bạn đang xem chuyên mục Blog canhogemriversidehcm.com

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *