Rà soát lại hơn 51.000m2 đất sau cổ phần hóa tại Lào Cai

Việc xác định qui mô đất làm căn cứ xác định nghĩa vụ tài chính hàng năm đến 2017 còn chênh chệch số liệu…

Kiểm toán Nhà nước vừa có báo cáo kiểm toán việc quản lý, sử dụng đất trong và sau cổ phần hóa công ty nhà nước GĐ 2011 – 2017 ở tỉnh Lào Cai.

Trong đây kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh tham khảo, rà soát, thu hồi và quản lý theo quy định của pháp luật về đất đai đối có qui mô đất một vài đơn vị không có nhu cầu sử dụng hoặc sử dụng không đúng mục đích.

Kiểm toán tổng hợp cho thấy, một vài công ty cổ phần hóa GĐ trước năm 2011 có 15 công ty nhà nước; GĐ 2011 – 2017 có 16 công ty nhà nước. Các công ty này đều thực hiện thuê đất trả tiền hàng năm, không xác định giá trị đất vào giá trị công ty, không có công ty cổ phần hóa nào chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

Nhiều con số chênh lệch

Theo kết quả kiểm toán tổng hợp và chi tiết, việc xác định qui mô đất làm căn cứ xác định nghĩa vụ tài chính hàng năm đến 2017 còn chênh chệch số liệu giữa Cục Thuế và Sở Tài nguyên và Môi trường.

Cụ thể, chênh lệch do Sở Tài nguyên và Môi trường chưa gửi phiếu chuyển tài liệu địa chính cho cơ quan thuế 4 thửa đất có qui mô 840m2; chênh lệch do đất đã hết thời hạn thuê đất, chưa làm thủ tục thuê lại có Sở Tài nguyên và Môi trường là 2 thửa đất có tổng qui mô gần 10.000m2; chênh lệch do cơ quan thuế tính thiếu 5 thửa đất 4.293m2; chênh lệch do cơ quan thuế tính thiếu 8 thửa đất có qui mô 75.793m2; chênh lệch do cơ quan thuế đã thu (nhưng Sở Tài nguyên và Môi trường không có hồ sơ quan lý một vài thửa đất này) là 5 thửa có qui mô 1.623m2.

Đồng thời, kết quả kiểm toán cũng chỉ rõ, Sở Tài nguyên và Môi trường Lào Cai chưa tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh thu hồi qui mô đất của một vài công ty nhà nước không có nhu cầu sử dụng sau cổ phần hóa (một vài công ty đã có văn bản trả lại đất) để quản lý theo quy định có tổng qui mô đất dao động 51.000m2 như của một vài Công ty cổ phần Đường bộ Lào Cai; Mỏ tuyển đồng Sin Quyền, Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Lào Cai…

Chưa tham mưu cho tỉnh ban hành chọn lọc cho thuê đất đối có một vài đơn vị đã nộp hồ sơ thực hiện mua bán tài sản trên đất thuê của Nhà nước; không theo dõi, không đòi hồ sơ 5 thửa đất qui mô 1.623m2 của Công ty cổ phần vật tư Nông nghiệp.

Trong khi đây, Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai thu hồi qui mô đất khi công ty tự nguyện trả lại để thực hiện theo quy định và thi công công trình công cộng cao hơn qui mô trên chọn lọc cho thuê; trong đây, của Công ty cổ phần Liên Sơn 4.790m2; Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Lào Cai hơn 1.400m2.

Kiểm toán Nhà nước cũng cho biết, cơ quan thuế chưa thu thuế 4 thửa đất qui mô 1.432m2 của Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp. Công ty này còn sử dụng đất không đúng mục đích như cho đơn vị khác thuê và để một vài hộ lấn chiếm chưa chắc chắn theo đúng quy định.

Về phía một vài công ty, nhiều công ty chưa thực hiện điều chỉnh tài liệu trên hồ sơ và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của công ty sau khi cổ phần hóa.

Chưa có cơ sở được miễn, giảm tiền đất

Cũng theo kết quả kiểm toán, số tiền thuê đất phải nộp ngân sách nhà nước GĐ 2011- 2017 của một vài công ty nhà nước sau cổ phần hóa là trên 25 tỷ đồng, đã nộp gần 19 tỷ đồng, còn hơn 6 tỷ đồng.

Tuy nhiên, một vài công ty thực hiện cổ phần hóa trong GĐ Luật Đầu tư năm 2005 (có hiệu lực từ 1/7/2006), kết thúc thời gian kiểm toán, Cục thuế Lào Cai và một vài công ty cổ phần hóa được đối chiếu không cung cấp được thủ tục hồ sơ yêu cầu được miễn, giảm tiền thuê đất theo quy định.

Do đây, chưa đủ cơ sở pháp lý và bằng chứng kiểm toán để xác nhận số tiền miễn, giảm tiền thuê đất trên 5 tỷ đồng cho một vài công ty. Một số đơn vị thì chưa thực hiện kê khai nộp tiền thuê đất đối có phần qui mô đất đang sử dụng theo quy định…

Trên cơ sở đây, Kiểm toán Nhà nước kiến nghị, một vài đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát, bổ sung hồ sơ miễn, giảm tiền thuê đất theo quy định số tiền trên 5 tỷ đồng đối có 5 công ty cổ phần hóa; báo cáo kết quả về Kiểm toán Nhà nước; đồng thời, yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường và một vài cơ quan liên quan thực hiện kiểm tra, rà soát việc quản lý, sử dụng đất của Công ty Cổ phần Vật tư nông nghiệp đối có việc sử dụng đất nhưng không có hồ sơ về đất đai, cho thuê lại, bị lấn chiếm; tham khảo, thu hồi và quản lý theo quy định của pháp luật về đất đai đối có qui mô đất đơn vị không có nhu cầu sử dụng hoặc sử dụng không đúng mục đích của Công ty cổ phần Đường bộ Lào Cai gần 9.000m2; Công ty Cổ phần Thương mại Lào Cai 1.000m2; Công ty Mỏ tuyển đồng Sin Quyền 38.030m2; Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Lào Cai 2.842m2…

Về xử lý tài chính, Kiểm toán Nhà nước kiến nghị, Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai chỉ đạo Cục Thuế tỉnh xác định nghĩa vụ tài chính phải nộp Ngân sách Nhà nước, truy thu tiền thuê đất, phạt chậm nộp theo quy định đối có Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Lào Cai đối có 4 thửa đất tổng qui mô 1.432m2; thực hiện kiểm tra, rà soát xác định đối tượng được miễn, giảm của 5 công ty cổ phần hóa.

Đồng thời, báo cáo Bộ Tài chính, xin ý kiến chỉ đạo đối có các gặp khó, vướng mắc về cơ chế, chính sách bán hàng việc miễn, giảm tiền thuê đất đối có công ty cổ phần hóa, chắc chắn thích hợp có quy định và thực tiễn ở địa phương…

Canhogemriversidehcm.com – Theo Vneconomy

Bạn đang xem chuyên mục Blog canhogemriversidehcm.com

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *