Siết chặt việc cưỡng chế bàn giao phí bảo trì chung cư

Hiệp hội BDS TP.HCM (HoREA) vừa có kiến nghị gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Ủy ban Pháp luật của Quốc hội về việc quản lý, sử dụng chi phí bảo trì nhà chung cư.

Theo HoREA, quy định trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày Ban quản trị nhà chung cư được thành lập, chủ đầu tư phải chuyển giao chi phí bảo trì bao gồm cả lãi suất tiền gửi cho Ban quản trị để thực hiện quản lý, sử dụng giai đoạn này đã rất cụ thể. Tuy nhiên trên thực tại, UBND cấp tỉnh hầu như chưa thực hiện đầy đủ thẩm quyền, kể cả thực hiện cưỡng chế buộc chủ đầu tư phải thực hiện bàn giao chi phí bảo trì.

Vì vậy, Hiệp hội kiến nghị Chính phủ chỉ đạo những địa phương thực hiện nghiêm quy định trên đây để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của chủ có nhà chung cư.

Siết chặt việc cưỡng chế bàn giao phí bảo trì chung cư

Về nhữngh tính chi phí bảo trì đối có có riêng của chủ đầu tư, HoREA nói rằng nên điều chỉnh theo hướng: “Đối có căn hộ cao tầng, phần quy mô khác trong nhà chung cư mà chủ đầu tư giữ lại không phân phối, không cho thuê mua hoặc chưa phân phối, chưa cho thuê mua tính đến thời điểm bàn giao đưa nhà chung cư vào sử dụng, trừ phần quy mô thuộc có chung thì chủ đầu tư phải đâyng 2% giá trị căn hộ, phần quy mô giữ lại. Phần giá trị này được tính theo giá phân phối căn hộ cao tầng, giá cho thuê thực tại phần quy mô khác trong nhà chung cư đây.”

Đồng thời, tăng cường vai trò của những cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn, trước hết là UBND cấp phường, cấp quận và Sở Xây dựng đối có việc quản lý, sử dụng và giải quyết vướng mắc đối có việc quản lý, sử dụng phí bảo trì chung cư.

Cụ thể, tổ trưởng dân phố, hoặc trưởng ban điều hành khu phố (có thể không phải là chủ có chung cư) nên làm Phó Ban Quản trị nhà chung cư, trừ trường hợp đã được bầu làm Trưởng Ban Quản trị nhà chung cư. Cạnh đây, Ban Quản trị nhà chung cư phải có tối thiểu 2 thành viên trở lên trong Ban Quản trị để có sự giám sát và hạn chế việc lạm quyền, lạm chi.

“Việc bảo trì đối có những chung cư hình thành trước khi có quy định về 2% chi phí bảo trì theo Luật Nhà ở 2014, Hiệp hội cảm thấy những quy định trên đây đã đủ cơ sở pháp lý để xử lý những trường hợp chưa đâyng chi phí bảo trì trước và sau Luật Nhà ở 2005. Việc phát sinh tranh chấp về chi phí bảo trì của những trường hợp này là do khâu thực thi pháp luật của những địa phương chưa quyết liệt.

Do đây, Hiệp hội kiến nghị Chính phủ yêu cầu UBND cấp tỉnh chỉ đạo thực hiện đúng những quy định nêu trên để xử lý những tranh chấp về nghĩa vụ đâyng chi phí bảo trì đối có những trường hợp xảy ra trước hoặc sau Luật Nhà ở 2005”, ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch HoREA nói.

Ngoài ra, điều 13 Thông tư 02/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng quy định: “đối có hội nghị của tòa nhà chung cư thì phải có tối thiểu 75% đại diện chủ có căn hộ cao tầng đã nhận bàn giao tham dự. Trường hợp triệu tập hội nghị lần đầu mà không đủ 75% đại diện chủ có căn hộ cao tầng tham dự thì triệu tập hội nghị lần thứ hai khi có tối thiểu 50% đại diện chủ có căn hộ cao tầng đã nhận bàn giao tham dự. Nếu triệu tập hội nghị lần thứ hai mà không có đủ số người tham dự thì chủ đầu tư yêu cầu UBND xã, phường, thị trấn nơi có nhà chung tổ chức hội nghị theo quy định”.

HoREA cho rằng quy định này không thích hợp có thực tại vì rất khó đạt được mật độ 75% số người dự hội nghị nhà chung cư, mà nên theo “nguyên tắc hầu hết” và có cơ chế phát huy vai trò của những chủ có chung cư, nhất là vai trò chủ động của UBND phường.

Canhogemriversidehcm.com – Theo Vietnamnet

Bạn đang xem chuyên mục Blog canhogemriversidehcm.com

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *