Thông qua việc sửa đổi, bổ sung 4 pháp lệnh liên quan đến quy hoạch

Với 100% ý kiến thành viên tán thành, sáng 22/12, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã thông qua Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung 1 số pháp lệnh có quy định liên quan đến quy hoạch.

Theo Tờ trình của Chính phủ, Luật Quy hoạch điều chỉnh việc lập, thẩm định, chọn lọc hoặc phê duyệt, ra mắt, thực hiện, phân tích, điều chỉnh quy hoạch trong hệ thống quy hoạch quốc gia.

Theo quy định ở khoản 5 Điều 59 Luật Quy hoạch, Chính phủ rà soát, trình Quốc hội sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến quy hoạch trong các bộ luật, luật thuộc danh mục quy định ở Phụ lục III Luật này và các văn bản quy phạm pháp luật khác bảo đảm thích hợp có Luật Quy hoạch và có hiệu lực đồng thời có Luật Quy hoạch từ ngày 01 tháng 01 năm 2019.

Tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung 1 số điều của 11 luật có liên quan đến quy hoạch (Luật sửa đổi 11 luật). Tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung 1 số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch (Luật sửa đổi 37 luật).

Thực hiện Nghị quyết số 109/NQ-CP của Chính phủ về Phiên họp chuyên đề thi công pháp luật tháng 8 năm 2018, Chính phủ đã giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp có các Bộ nghiên cứu kỹ thi công dự án Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung 1 số pháp lệnh có quy định liên quan đến quy hoạch chắc chắn đồng bộ có Luật Quy hoạch.

“Việc ban hành dự án Pháp lệnh này để đồng bộ có Luật Quy hoạch là cần thiết, tránh tạo ra các dao động trống pháp lý, các xung đột, cũng như các vướng mắc trong công tác lập, thẩm định, phê duyệt và thực hiện các quy hoạch”, Tờ trình của Chính phủ nêu rõ.

Tờ trình của Chính phủ cũng cho biết, dự án Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung các luật có quy định liên quan đến quy hoạch được thi công trên quan điểm là: Tiếp tục thể chế hóa đầy đủ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách bán hàng của Nhà nước về phát triển kinh tế phân khúc định hướng xã hội chủ nghĩa. Bảo đảm thống nhất, đồng bộ có Luật Quy hoạch và các qui định sửa đổi luật đã được ứng dụng trong quá trình thi công Luật sửa đổi 11 luật và Luật sửa đổi 37 luật. Bảo đảm duy trì các mục tiêu, đề nghị về quản lý nhà nước của các ngành trong phát triển kinh tế – xã hội, tính ổn định, đồng bộ của hệ thống pháp luật.

Toàn cảnh phiên họp.

Báo cáo của Ủy ban Kinh tế khẳng định căn bản tán thành có Tờ trình của Chính phủ về sự cần thiết ban hành Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung 1 số pháp lệnh có quy định liên quan đến quy hoạch nhằm mục tiêu bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất có các quy định của Luật Quy hoạch và cung cấp đề nghị về công đoạn sửa đổi, bổ sung các pháp lệnh có liên quan, bảo đảm có hiệu lực thi hành cộng có Luật Quy hoạch từ ngày 01/01/2019.

Báo cáo của Ủy ban Kinh tế cũng nhấn mạnh, số đông ý kiến nhất trí việc sửa đổi, bổ sung các pháp lệnh có quy định liên quan đến quy hoạch cần thống nhất theo qui định đã được ứng dụng trong quá trình thi công Luật sửa đổi, bổ sung 1 số điều của 11 luật có liên quan đến quy hoạch được Quốc hội thông qua ở kỳ họp thứ 5 và Luật sửa đổi, bổ sung 1 số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch được Quốc hội thông qua ở kỳ họp thứ 6. Theo đây, các pháp lệnh có liên quan phải sửa đổi, bổ sung để thích hợp có Luật Quy hoạch và chỉ sửa đổi, bổ sung các nội dung chưa thích hợp có Luật Quy hoạch; bảo đảm các quy hoạch thuộc hệ thống quy hoạch quốc gia phải thực hiện theo Luật Quy hoạch; bảo đảm thứ bậc của các loại quy hoạch theo quy định của Luật Quy hoạch; bảo đảm sự thống nhất nội ở của các pháp lệnh được sửa đổi, bổ sung và tính khả thi khi triển khai thi hành các quy định về quy hoạch.

Báo cáo của Ủy ban Kinh tế khẳng định căn bản tán thành có Tờ trình của Chính phủ về sự cần thiết ban hành Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung 1 số pháp lệnh có quy định liên quan đến quy hoạch nhằm mục tiêu bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất có các quy định của Luật Quy hoạch và cung cấp đề nghị về công đoạn sửa đổi, bổ sung các pháp lệnh có liên quan, bảo đảm có hiệu lực thi hành cộng có Luật Quy hoạch từ ngày 01/01/2019.

Về hồ sơ dự án Pháp lệnh, Ủy ban Kinh tế cho rằng, hồ sơ đã được dự tính theo quy định ở khoản 1 Điều 64 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, căn bản cung cấp điều kiện trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội tham khảo cho ý kiến và thông qua.

Tại phiên họp, có 100% ý kiến thành viên tán thành, UBTVQH đã thông qua Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung 1 số pháp lệnh có quy định liên quan đến quy hoạch.

Pháp lệnh được thông qua gồm có 5 điều, trong đây có sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Pháp lệnh Công nghiệp Quốc phòng; sửa đổi, bổ sung Điều 4 Pháp lệnh Quản lý phân khúc; sửa đổi, bổ sung Điều 34a Pháp lệnh Ưu đãi người có công có cách mạng; sửa đổi, bổ sung Điều 24 Pháp lệnh Thư viện.

Pháp lệnh ứng dụng đối có cơ quan, tổ chức, cá nhân tham dự lập, thẩm định, chọn lọc hoặc phê duyệt, ra mắt, thực hiện, phân tích, điều chỉnh quy hoạch trong hệ thống quy hoạch quốc gia và cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Canhogemriversidehcm.com – Theo Chính Phủ

Bạn đang xem chuyên mục Blog canhogemriversidehcm.com

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *