“Thúc” tiến độ cổ phần hoá: Nhiều “ông lớn” phải sắp xếp lại, xử lý nhà, đất

Thủ tướng đề nghị khẩn trương đã đi vào hoạt động phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo đúng quy định để cổ phần hoá đúng công đoạn một số doanh nghiệp Nhà nước.

Nhiều sai phạm về đất đai trong quá trình cổ phần hoá một số DNNN.

Bộ Tài chính cho biết, theo kế hoạch đặt ra, GĐ 2017 – 2020 sẽ cổ phần hóa 127 doanh nghiệp, cụ thể: Năm 2017 cổ phần hóa 44 doanh nghiệp; Năm 2018 cổ phần hóa 64 doanh nghiệp; Năm 2019 cổ phần hóa 18 doanh nghiệp; Năm 2020 cổ phần hóa 1 doanh nghiệp.

Thực tế triển khai công tác cổ phần hóa lũy kế GĐ 2016 – 2018, đã có 159 doanh nghiệp được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án cổ phần hóa có tổng giá trị doanh nghiệp là 442.275 tỷ đồng, trong đây giá trị vốn nhà nước là 206.024 tỷ đồng.

Riêng trong năm 2018 đã cổ phần hóa 33 doanh nghiệp, trong đây có 06 doanh nghiệp thuộc danh sách cổ phần hóa. Tổng giá trị của 23 doanh nghiệp được phê duyệt phương án cổ phần hóa năm 2018 là 31.706 tỷ đồng, trong đây giá trị vốn nhà nước là 16.739 tỷ đồng.

“Theo báo cáo của một số cơ quan, đơn vị gửi về Cục Tài chính doanh nghiệp – Bộ Tài chính thì chưa có doanh nghiệp được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án cổ phần hóa trong 02 tháng đầu năm 2019. Tiến độ triển khai cổ phần hóa bởi thế còn chậm, không đạt được theo kế hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt”, Bộ Tài chính cho biết.

Để đã đi vào hoạt động công tác cổ phần hóa theo đúng kế hoạch đề ra, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 05/01/2019 về việc tăng cường công tác chỉ đạo, đẩy mạnh công tác cơ cấu lại, sắp xếp, đổi mới, cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước ở doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước.

Đáng lưu ý, trong một số biện pháp đưa ra, Thủ tướng đề nghị khẩn trương đã đi vào hoạt động phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo đúng quy định.

Cụ thể: Các bộ, ngành, địa phương phải chỉ đạo một số Tập đoàn kinh tế, Tổng doanh nghiệp nhà nước, DNNN và một số cơ quan liên quan khẩn trương lập phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo đúng quy định ở Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định về sắp xếp lại, xử lý tài sản công.

Theo quy định phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất có thẩm quyền phê duyệt là Thủ tướng Chính phủ hoặc Bộ Tài chính (đối có nhà, đất của doanh nghiệp thuộc Trung ương) và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (đối có nhà, đất của doanh nghiệp thuộc địa phương) và theo quy trình cụ thể ở pháp luật về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất.

Phương án sắp xếp nhà, đất của một số Tập đoàn kinh tế, Tổng doanh nghiệp nhà nước, DNNN trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định trên bao gồm cả tất cả qui mô đất một số doanh nghiệp có vốn chi phối của DNNN chưa được sắp xếp theo quy định của Luật đất đai, Luật quản lý, sử dụng tài sản công và văn bản giải đáp của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Mặt khác, căn cứ phương án sắp xếp nhà, đất được cấp có thẩm quyền phê duyệt nêu trên và công đoạn, kế hoạch cổ phần hóa đã được duyệt, cơ quan đại diện chủ có ban hành chọn lọc thời điểm cổ phần hóa, trong đây có chọn lọc thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa cho thích hợp.

Trong hồ sơ dự định cho công tác cổ phần hóa báo cáo cơ quan đại diện chủ có phải có phương án sử dụng tất cả qui mô đất đang quản lý, sử dụng (tập hợp một số đề xuất về hình thức sắp xếp lại, xử lý nhà, đất) được cấp có thẩm quyền phê duyệt nêu trên.

Tiếp đây, sau khi chọn lọc thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa theo quy định, căn cứ phương án sắp xếp nhà, đất đã được duyệt, nhu cầu sử dụng đất để cho doanh nghiệp sử dụng sau khi cổ phần hóa và thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp.

Bên cạnh đây, một số bộ, ngành, địa phương cần chỉ đạo một số Tập đoàn kinh tế, Tổng doanh nghiệp nhà nước, DNNN chủ động xử lý một số tồn ở về tài chính trước thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp, trường hợp vượt thẩm quyền phải báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định; đồng thời đề nghị doanh nghiệp đang triển khai cổ phần hóa chấp hành nghiêm quy định trong việc đăng ký chuyển nhượng, niêm yết trên phân khúc chứng khoán theo quy định của pháp luật..

Mặt khác, đối có một số doanh nghiệp đã cổ phần hóa, cơ quan đại diện chủ có chỉ đạo người đại diện phần vốn đôn đốc một số doanh nghiệp đã cổ phần hóa thực hiện đăng ký chuyển nhượng hoặc niêm yết (nếu đủ điều kiện) trên phân khúc chứng khoán theo quy định.

Canhogemriversidehcm.com – Theo Dân trí

Bạn đang xem chuyên mục Blog canhogemriversidehcm.com

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *