TP.HCM bắt đầu sáp nhập từ phường – xã nhỏ

Trong năm 2019, TP.HCM sẽ căn bản đã đi vào vận hành việc sắp xếp một số đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã có qui mô môi trường xung quanh và diện tích dân số chưa đạt 50% nguyên tắc theo quy định.

Tiêu chuẩn đơn vị hành chính cập quận, huyện xã- Đồ họa: Tư liệu Tuổi Trẻ

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong vừa có chọn lọc ban hành kế hoạch sắp xếp một số đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã TP HCM trong GĐ 2019-2021.

Mục đích của việc sắp xếp là nhằm tổ chức hợp lý đơn vị hành chính thích hợp có thực tiễn và xu thế phát triển kinh tế – xã hội của TP, có khả năng quản lý của chính quyền cơ sở.

Theo đây sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã gắn có việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, vận hành hiệu lực, hiệu quả; tinh giản biên chế, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức. Đồng thời phải không gây xáo trộn lớn, chắc chắn ổn định chính trị và tránh ảnh hưởng nhiều đến vận hành sản xuất kinh doanh và cuộc sống của người dân.

Đề án sáp nhập, điều chỉnh, thành lập đơn vị hành chính cấp huyện, xã được tổ chức lấy ý kiến cử tri.

Lộ trình sắp xếp được tính toán như sau: Trong năm 2019 sẽ căn bản đã đi vào vận hành việc sắp xếp một số đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã có qui mô môi trường xung quanh và diện tích dân số chưa đạt 50% nguyên tắc theo quy định.

Năm 2020 sẽ tổ chức đại hội đảng bộ cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2020-2025 ở các đơn vị hành chính mới hình thành sau khi sắp xếp. Tiến hành sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý và giải quyết chế độ, chính sách bán hàng đối có các người dôi dư sau đại hội đảng bộ cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2020-2025 ở các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã mới hình thành sau khi sắp xếp.

Năm 2021 sẽ tổ chức công cuộc bầu cử đại biểu HĐND và kiện toàn tổ chức của HĐND, UBND cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026 ở các đơn vị hành chính mới hình thành sau khi sắp xếp. Tiến hành sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý và giải quyết chế độ, chính sách bán hàng đối có các người dôi dư sau khi kiện toàn.

Canhogemriversidehcm.com – Theo Tuổi trẻ

Bạn đang xem chuyên mục Blog canhogemriversidehcm.com

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *