TP.HCM chỉ đạo điều chỉnh quy định về tách thửa

TP chỉ đạo Sở TN-MT tham mưu điều chỉnh Quyết định 60 năm 2017 của UBND TP cho thích hợp quy định pháp luật và thực tiễn quản lý nhà nước về đất đai, quy hoạch, thi công trên địa bàn TP.

Diện tích tách thửa giai đoạn này tối thiểu từ 36-80m2 tùy khu vực – Ảnh: Huyền Trâm.

Để giải quyết vướng mắc về quy định tách thửa đất ở thuộc khu vực quy hoạch đất hỗn hợp, đất dân cư thi công mới, UBND TP.HCM vừa giao Sở Quy hoạch Kiến trúc phối hợp có UBND quận, huyện phân tách tính khả thi, một vài bất hợp lý của một vài khu vực là đất hỗn hợp, đất khu dân cư thi công mới trong một vài đồ án quy hoạch phân khu mật độ 1/2000; phân loại, thi công tiêu chí điều chỉnh quy hoạch phân khu mật độ 1/2000, để người sử dụng đất trong khu vực thực hiện một vài quyền theo quy định pháp luật đất đai.

Đối có vướng mắc về tách thửa đất nông nghiệp, Sở Tài nguyên Môi trường được giao phối hợp có một vài cơ quan liên quan tìm hiểu điều chỉnh nội dung cho dễ hiểu, chắc chắn thích hợp quy định pháp luật.

Sở Tài nguyên Môi trường cũng được giao theo dõi, cập nhật tài liệu, chủ trương về điều chỉnh Nghị định thực hiện Luật Đất đai của Chính phủ đang triển khai; tham mưu điều chỉnh Quyết định số 60/2017/QĐ-UBND ngày 5/12/2017 về quy định quy mô tối thiểu được tách thửa của UBND TP cho thích hợp quy định pháp luật và thực tiễn quản lý nhà nước về đất đai, quy hoạch, thi công trên địa bàn TP.

Theo Quyết định 60 đang được tiến hành, việc tách thửa đất ở được căn cứ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để giải quyết tách thửa đất.

Theo đây, căn cứ quy hoạch chi tiết thi công mật độ 1/2000 hoặc quy hoạch phân khu mật độ 1/2000 hoặc quy hoạch chi tiết thi công điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt để giải quyết; trường hợp chưa có một vài quy hoạch này thì căn cứ quy hoạch sử dụng đất đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, để giải quyết.

Các quy hoạch được duyệt nêu trên xác định thửa đất ở thuộc quy hoạch đất dân cư đã đi vào hoạt động (dân cư thực trạng) hoặc dân cư đã đi vào hoạt động chỉnh trang thì được tách thửa đất.

Trường hợp quy hoạch chi tiết thi công mật độ 1/2000 hoặc quy hoạch phân khu mật độ 1/2000 hoặc quy hoạch chi tiết thi công điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt xác định thửa đất thuộc quy hoạch đất ở thi công mới, đất sử dụng hỗn hợp (trong đây có tính năng đất ở) và có trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện, để thu hồi thực hiện dự án thì không được tách thửa đất.

Sau 03 năm, kể từ ngày rà soát phê duyệt một vài quy hoạch này, mà chưa có kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện hoặc có trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện và chưa có thông báo thu hồi đất, chưa có chọn lọc thu hồi đất, mà cơ quan nhà nước có thẩm quyền không điều chỉnh, hủy bỏ hoặc có điều chỉnh, hủy bỏ nhưng không ra mắt việc điều chỉnh, hủy bỏ kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện thì được tách thửa đất.

Cũng theo Quyết định 60, quy mô tối thiểu của thửa đất ở hình thành và thửa đất ở còn lại sau khi tách thửa (sau khi trừ lộ giới) như sau:

Về tách thửa đất nông nghiệp, trường hợp thửa đất thuộc khu vực quy hoạch, để sản xuất nông nghiệp: được phép tách thửa, thửa đất mới hình thành và thửa đất còn lại phải chắc chắn quy mô tối thiểu là 500m2 đối có đất trồng cây hàng năm, đất nông nghiệp khác và 1.000m2 đối có đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối.

Trường hợp thửa đất thuộc khu vực không thích hợp quy hoạch để sản xuất nông nghiệp và thuộc khu vực phải thu hồi theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt và ra mắt thì không được tách thửa. Trường hợp thửa đất thuộc khu vực không thích hợp quy hoạch để sản xuất nông nghiệp và không thuộc khu vực phải thu hồi theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt và ra mắt, thì người sử dụng đất được thực hiện một vài quyền theo quy định ở Điều 49, Luật Đất đai…

Canhogemriversidehcm.com – Theo Bizlive

Bạn đang xem chuyên mục Blog canhogemriversidehcm.com

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *