TPHCM: Giải quyết bán nhà thuộc sở hữu nhà nước

Nhà ở cũ (có lý do là nhà ở) thuộc có nhà nước mà người mua được bố trí sử dụng trước ngày 19/1/2007, có đơn xin mua nhà nộp trước ngày 6/6/2013 sẽ được tham khảo giải quyết.

UBND TPHCM vừa giao Sở Xây dựng giải đáp UBND quận-huyện, Công ty TNHH MTV Quản lý Kinh doanh nhà đô thị, Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận-huyện tham khảo, giải quyết công tác phân phối nhà ở cũ (có lý do là nhà ở) thuộc có nhà nước mà người mua được bố trí sử dụng trước ngày 19/1/2007, có đơn xin mua nhà nộp trước ngày 6/6/2013.

Theo đây, nếu người mua và nhà ở cũ đủ điều kiện được phân phối theo Nghị định số 61/CP ngày 5/7/1994, Nghị quyết số 23/2006/NQ-CP ngày 7/9/2006, Nghị quyết số 48/2007/NQ-CP ngày 30/8/2007 và Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ thì được tham khảo, giải quyết phân phối theo Nghị định số 61/CP của Chính phủ.

Trường hợp ở thời điểm nộp đơn, nếu người mua và nhà ở cũ không đủ điều kiện tham khảo giải quyết theo giá phân phối, cơ chế và chính sách phân phối hàng của Nghị định số 61/CP thì giải quyết phân phối theo Nghị định số 99/2015/NĐ-CP.

Canhogemriversidehcm.com – Theo Báo hải quan

Bạn đang xem chuyên mục Blog canhogemriversidehcm.com

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *